Location:Zhen Yang

Road 20,Qingyang Town

Industrialzone,Jiangyin

Fax:0510-86501284

Tel:0510-86519285